Komisia prijala obmedzené predĺženie platnosti krízových nástrojov štátnej pomoci na ďalšiu podporu odvetví poľnohospodárstva a rybárstva

Európska komisia prijala zmenu dočasného krízového a transformačného rámca štátnej pomoci. Jej zámerom je predĺžiť o šesť mesiacov platnosť určitých ustanovení rámca zameraných na riešenie pretrvávajúcich narušení trhu najmä v odvetví poľnohospodárstva a rybárstva. Komisia sa rozhodla prijať obmedzené predĺženie platnosti oddielu 2.1 dočasného krízového a transformačného rámca, a to pre odvetvie poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj pre odvetvia rybolovu a akvakultúry. Toto rozhodnutie odložiť postupné ukončenie dočasného krízového a transformačného rámca umožňuje členským štátom poskytovať spoločnostiam pôsobiacim v týchto odvetviach obmedzené sumy pomoci počas obdobia ďalších šiestich mesiacov, t. j. do 31. decembra 2024. Členským štátom to poskytne viac času na to, aby v prípade potreby zaviedli podporné opatrenia. Predĺženie nezahŕňa zvýšenie stropov stanovených pre obmedzené sumy pomoci. Členské štáty budú preto naďalej môcť spoločnostiam, ktoré sú postihnuté krízou alebo následnými sankciami a odvetnými sankciami (vrátane sankcií a odvetných sankcií zo strany Ruska), poskytovať pomoc vo výške až 280 000 eur pre odvetvie poľnohospodárstva a do výšky až 335 000 eur pre odvetvia rybolovu a akvakultúry. Súbežne s dnešnou zmenou Komisia začne aj revíziu nariadenia o pomoci de minimis v poľnohospodárstve, a to vzhľadom na inflačný tlak v posledných rokoch a na súčasný kontext, a teda okrem iného vysoké ceny komodít ovplyvňujúce odvetvie poľnohospodárstva. Týmto nariadením sa malé sumy podpory v odvetví poľnohospodárstva oslobodzujú od kontroly štátnej pomoci, keďže sa považujú za sumy, ktoré nemajú vplyv na hospodársku súťaž a obchod na jednotnom trhu. Konkrétne to znamená, že členské štáty môžu poskytnúť podporu poľnohospodárskemu sektoru až do výšky 20 000 eur na príjemcu (25 000 eur, ak má členský štát zavedený centrálny register na registráciu pomoci de minimis) počas obdobia troch rokov bez toho, aby sa podpora musela vopred oznámiť Komisii na účely schválenia. Pravidlá de minimis v poľnohospodárstve boli naposledy revidované v roku 2019 a ich revízia bude potrebná ešte pred uplynutím ich platnosti, čo je aktuálne stanovené na 31. decembra 2027.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku