Mladý Európan – regionálne kolo 2024

Európskej komisie na Slovensku a 12 centier Europe Direct vyhlasujú 19. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená študentom 2. a/alebo 3. a /alebo 4. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Uzávierka prijímania prihlášok je 5. apríla 2024

Tento rok bude prihlasovanie škôl prebiehať pomocou dotazníka na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MESenica-24

Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je Žilinská univerzita v Žiline.

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Hlavnými témami tohto ročníka súťaže rok sú: Európske voľby, Európsky rok zručností, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, NextGenerationEU, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity.

Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2024, konkrétne Belgicko a Maďarsko.

V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine.

Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo o Maďarsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024.

Projekt je potrebné poslať mailom na europedirect@senica.sk 10. apríla 2024

Štatút a súťažný poriadok súťaže

Mladý Európan 2024 – plagát