Komisia schválila štátnu pomoc šiestich členských štátov vo výške až 1 miliardy eur na prvý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v sektore zdravotníctva

V zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci Európska komisia schválila prvý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (projekt IPCEI) na podporu výskumu, inovácií a prvého priemyselného zavádzania zdravotníckych výrobkov, ako aj inovačných procesov výroby liekov. Tento projekt IPCEI prispeje najmä k cieľom európskej zdravotnej únie, a to tým, že prinesie inovácie zamerané na choroby, v prípade ktorých neexistujú uspokojivé prostriedky prevencie alebo liečby, a zvýši pripravenosť EÚ na vznikajúce ohrozenia zdravia. Projekt s názvom IPCEI Med4Cure spoločne oznámilo šesť členských štátov: Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko a Španielsko. Členské štáty poskytnú z verejných zdrojov až 1 miliardu eur, ktorá by mala priniesť ďalších 5,9 mld. eur v podobe súkromných investícií. Cieľom projektu je urýchliť medicínsky pokrok a podporiť odolnosť zdravotníckeho sektora EÚ zlepšením objavovania liekov, najmä v prípade nenaplnených liečebných potrieb súvisiacich napríklad so zriedkavými chorobami, a vývojom inovačných a udržateľnejších procesov výroby liekov. Týmito krokmi sa zvýši kvalita zdravotnej starostlivosti a zlepší sa pripravenosť EÚ na vznikajúce ohrozenia zdravia a zároveň sa prispeje k zelenej transformácii. Dokončenie celého projektu IPCEI sa plánuje na rok 2036, pričom harmonogramy sa líšia v závislosti od jednotlivých projektov a zúčastnených spoločností. Podľa zúčastnených členských štátov sa očakáva, že vznikne približne 6 000 priamych a nepriamych pracovných miest.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku