Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

Komisia prijala nariadenie, ktorým sa európskym poľnohospodárom udeľuje čiastočná výnimka z pravidla podmienenosti pre pôdu ležiacu úhorom. Nadväzuje na návrh Komisie predložený 31. januára a diskusie s členskými štátmi na schôdzach výborov. Nariadenie nadobudne účinnosť zajtra 14. februára a bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára počas jedného roka, t. j. do 31. decembra 2024. Čiastočná výnimka zodpovedá niekoľkým žiadostiam o väčšiu flexibilitu, ako to požadujú členské štáty s cieľom lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelia poľnohospodári v EÚ. Poľnohospodári EÚ, ktorí pestujú plodiny viažuce dusík a/alebo medziplodiny bez prípravkov na ochranu rastlín na 4 % svojej ornej pôdy, sa namiesto udržiavania pôdy ležiacej úhorom alebo udržiavania neproduktívnych prvkov na 4 % svojej ornej pôdy budú považovať za spĺňajúci takzvanú požiadavku GAEC 8. Poľnohospodári, ktorí sa tak rozhodnú, však môžu túto požiadavku naďalej spĺňať s pôdou ležiacou úhorom alebo neproduktívnymi prvkami. Členské štáty, ktoré chcú uplatniť výnimku na vnútroštátnej úrovni, musia o tom informovať Komisiu do 15 dní od nadobudnutia účinnosti nariadenia, aby poľnohospodári mohli byť čo najskôr informovaní.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku