EÚ prijala 14. balík sankcií voči Rusku

Komisia víta, že Rada schválila 14. balík sankcií voči Rusku. Balík obsahuje nové dôležité energetické opatrenia pre skvapalnený zemný plyn (LNG) a zasahuje proti plavidlám, ktoré podporujú ruskú vojnu. Zároveň sa v rámci tohto balíka aktualizujú zoznamy jednotlivcov a subjektov zodpovedných za konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Na ďalších 116 osôb (69 fyzických a 47 právnických) sa vzťahuje zmrazenie aktív a na fyzické osoby aj zákaz cestovania. Balík zásadne posilňuje naše finančné sankcie, keďže bankám EÚ mimo Ruska zakazuje používať systém zasielania finančných správ SPFS, ktorý je ruskou obdobou systému SWIFT. Rada môže vypracovať zoznam neruských bánk tretích krajín, ktoré sú pripojené k takémuto systému; týmto bankám sa zakáže obchodovať s hospodárskymi subjektmi z EÚ. Zároveň sa zakazujú transakcie s bankami a poskytovateľmi kryptoaktív v Rusku a tretích krajinách, ktoré sprostredkúvajú transakcie na podporu obranno-priemyselnej základne Ruska. Jedným z najdôležitejších cieľov balíka je ďalšie obmedzovanie ruských príjmov a dôraznejšie limity na vývoz priemyselného tovaru a vyspelých technológií. Balík obsahuje aj prísnejšie obmedzenia vývozu položiek s dvojakým použitím a vyspelých technológií 61 subjektom so sídlom v Rusku (28) a v tretích krajinách (33), ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s ruským vojenským komplexom, a tak prispievajú k podpore ruskej útočnej vojny. Okrem toho sa rozširuje zákaz dovozu aj na hélium, ktoré Rusku prináša značné príjmy. Tento balík má ďalej obmedziť prístup Ruska k zakázanému tovaru a technológiám. Obsahuje preto niekoľko opatrení v prospech zosúladenia súkromného sektora so sankciami, ich presadzovania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi či proti ich obchádzaniu, a to aj sledovaním zahraničných dcérskych spoločností hospodárskych subjektov z EÚ. Okrem toho zahŕňa konkrétne iniciatívy na ochranu hospodárskych subjektov EÚ pred vyvlastnením a odpovedá na ďalšie nezákonné kroky ruského štátu vrátane krádeže duševného vlastníctva. Nový balík napokon zahŕňa opatrenia, ktoré chránia naše demokratické procesy a bojujú proti zasahovaniu Ruska – napríklad politické strany majú zakázané prijímať finančné prostriedky od ruského štátu. Zahŕňa aj opatrenia, ktorými sa posilňujú doterajšie dopravné obmedzenia, a to najmä zákaz letov a zákaz cestnej dopravy.

Zdroj: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku